Masz pytanie zadzwoń:
+48 22 781-09-30

Projekty UE
Projekty UE

Roman Ziemba Pracownia Konstrukcyjna Narzędzi zawiadamia, iż Wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania ofertowego nr 1/1.2RPO_WM/10/2017  z dnia 18.10.2017 r. została firma DMD Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.

Dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2RPO_WM/10/2017

z dnia   18  października  2017 r. 

Roman Ziemba Pracownia Konstrukcyjna Narządzi zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo - rozwojowego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. 1.       Nazwa i adres  Zamawiającego 

Roman Ziemba

Pracownia Konstrukcyjna Narzędzi

ul. Majowa 1/3 m63

03-395 Warszawa

NIP 5241061632

 1. 2.       Przedmiot zamówienia

Dotyczy wykonania robót budowlanych:

Roboty budowlane/roboty wykończeniowe – przeprowadzenie prac adaptacyjnych obiektu na cele laboratoryjne

Miejsce realizacji zamówienia: województwo mazowieckie, Powiat wołomiński, miejscowość Zielonka

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

W ramach Projektu nr RPMA.01.02.00-14-7574/17 pt. „Budowa laboratorium celem wzrostu aktywności Badawczo-Rozwojowej firmy Pracownia Konstrukcyjna Narzędzi Roman Ziemba” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów – Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo - rozwojowego

 1. 3.       Opis przedmiotu zamówienia i minimalne parametry przeprowadzenia prac

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych obiektu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 2 w Zielonce na cele laboratoryjne (100 m2 powierzchni).

Zakres prac adaptacyjnych obejmuje:

 • Remont podłogi obejmujący: skucie starej podłogi, wykonanie nowej wylewki betonowej oraz wykonanie wylewki epoksydowej lub podobnej
 • Postawienie ściany działowej o powierzchni 100m2
 • Drzwi wewnętrzne szklane wraz z montażem (2 szt.)
 • Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową
 • Tynkowanie ścian
 • Wylanie dodatkowych fundamentów pod ciężkie maszyny laboratoryjne

Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.

     Terminy i warunki realizacji zamówienia

a)         Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie: 30 kwietnia 2018 r.

b)        Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy

c)         Minimalny termin płatności: 14 dni od momentu prawidłowo wystawionej faktury VAT  na podstawie dokumentu odbioru (protokołu odbioru) przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego

d)        Odbiór przedmiotu zamówienia winien odbyć się w dzień roboczy w godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym

e)        Oferent jest zobowiązany poinformować zamawiającego mailowo lub telefonicznie o terminie odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

f)          W przypadku stwierdzenie, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z umową lub wolnego od wad

 1. 4.       Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:

Cena – 70 %

Termin wykonania liczony w miesiącach – 10%  

Gwarancja liczona w miesiącach = 20%

Sposób oceny kryteriów

O = C + T + G

O – łączna ocena oferty (maksymalnie 100 punktów)

C – cena

T – Termin dostawy

G -gwarancja

1. Cena

C - cena oferty netto (maksymalnie - 70 punktów)

C = (C_min / C_x)*70

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę netto.

C_min – najniższa cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie

C_x - cena netto rozpatrywanej oferty

2. Termin wykonania robót budowlanych

T – liczba punktów przyznanych za kryterium Termin wykonania (maksymalnie 10 punktów)

T = (T_min / T_x)*10

T_min – Najkrótszy, liczonych w dniach termin wykonania robót budowlanych

T_x – termin, liczony w dniach, dostawy wskazany w rozpatrywanej ofercie

3. Gwarancja

G – liczba punktów przyznanych za kryterium Gwarancja (maksymalnie - 20 punktów)

G = (G_max / G_x)*20

G – najdłuższy liczony w miesiącach czas gwarancji

G_max – najdłuższy okres gwarancji w odpowiedzi na zapytanie

G_x – okres gwarancji rozpatrywanej oferty

W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, wybór ofert nastąpi poprzez korzystniejsze parametry środowiskowe i klimatyczne (m.in. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu itp.).

 1. 5.       Opis sposobu przygotowania ofert
 • Oferta powinna być sporządzona na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1).
 • Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku  postępowania.
 • Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od dnia jej wystawienia.
 • Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 • Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta
 • Cena oferty może być określona w PLN, USD lub EUR (przy czym Zamawiający - w celu uzyskania porównywalnych kwot - przeliczy wartość oferty wyrażoną w walucie na złotówki po kursie średnim NBP z dnia złożenia oferty), podana w formularzu ofertowym jako cena netto i brutto (cyfrowo i słownie). Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie dodatkowe opłaty, , podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy oraz koszty opakowania i oznakowania wyrobu
 • Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio:
 • osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta, w obrocie gospodarczym.
 1. 6.       Termin i sposób złożenia oferty

                      Termin złożenia oferty upływa z dniem 3 listopada 2017 r.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie Pracownia Konstrukcyjna Narzędzi w Zielonce, 05-220 Zielonka przy ul. Przemysłowej 2 lub też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: info@pknziemba.pl lub kziemba@gazeta.pl

Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem itp. liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. 7.       Zasady wyboru ofert:

a)  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania

     ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony,

     a oferta nie została odrzucona).

b)  O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o  wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.

 1. 8.       Warunki udziału w postępowaniu

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

 • Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. 9.       Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

a)         Informacja o niniejszym zapytaniu dostarczona zostanie do trzech potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczona na stronie internetowej przedsiębiorstwa http://www.pknziemba.pl

b)        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana pocztą elektroniczną na podane adresy Oferentów biorących udział w postępowaniu.

c)         Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. 10.   Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami/ Wykonawcami

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu – Pan Krzysztof Ziemba, e-mail: kziemba@gazeta.pl

 1. 11.   Dodatkowe informacje

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również

możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania oferty, która nosi znamiona „rażąco niskiej ceny”

- Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji

- Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 1. 12.   Warunki zmiany umowy
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 2.
  2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
 • Zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
 • W przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót
 • W przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiana harmonogramu robót i finansowania, w szczególności: 
  – wskutek wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm,
  – gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
  – wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych
 •      Otrzymania decyzji od Jednostki Finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
 1. 13.    Załączniki do zapytania ofertowego

Zał. nr 1 – Oferta cenowa